ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194512
Page Views 284033
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปษณีย์ ๕๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๘๘๑๙๑ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ตำบลวรนคร ตำบลศิลาแลง ตำบลป่ากลาง และตำบลภูคา ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, Ph.D.) รองเจ้าคณะภาค ๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมร่วมกันกับคณะสงฆ์ตำบลศิลาแลงและตำบลวรนคร โดยการนำของพระครูสุทินนันทธรรม เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน และ พระครูสุภัทรนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด  ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั้ง ๒ ตำบล มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น ที่วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยให้เป็นห้องเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดปรางค์ เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม โดยการเสนอของ ดร.นพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔  (หนังสืออนุมัติเลขที่ ๕/๒๕๕๔) ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ทางโรงเรียนได้เปิดสอนทั้งนักธรรม-บาลี และวิชาสามัญไปพร้อมกัน โดยเน้นนักธรรม-บาลีเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ  มีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก อันเป็นเหตุนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ก้าวหน้าทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต  ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ โดย ดร.ศักดิ์ชัย – ดร.สุดาวรรณ  เตชะไกรศรี มหาอุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใจบุญได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียนมอบให้ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาแก่ศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นที่อนุโมทนาอย่างยิ่ง

อ่าน 1456 ครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ